Dejavnosti za otroke in mladostnike

Otrokom in mladostnikom nudimo:

  • zgodnje odkrivanje in diagnostika otrok s posebnimi potrebami oz. otrok z rizičnimi dejavniki po rojstvu,
  • celostno obravnava otrok in učencev v vzgojno-izobraževalnem zavodu, na domu ali v prostorih Strokovnega centra,
  • specialno-pedagoško, socialno-pedagoško, logopedsko in fizioterapevtsko obravnavo,
  • obravnavo učencev z učnimi težavami,
  • dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj za učence brez odločbe (izvajajo specialni in rehabilitacijski pedagog, socialni pedagog, logoped, psiholog),
  • dodatno strokovno pomoč za učence z odločbami (dodatne ure ali zagotavljanje dodatnih strokovnjakov)
  • sovrstniško učno pomoč
  • prostočasne delavnice za razvijanje socialnih veščin
  • terapijo z živalmi
  • možnost uporabe multisenzorne sobe in igralno-terapevtske sobe.

Vse dejavnosti so za udeležence brezplačne.

Dostopnost