Cilj projekta z nazivom »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« je:

vertikalna, celostna, dolgoročna podpora osebi s posebnimi potrebami, njegovi družini in strokovnim delavcem (ki jo varujejo, vzgajajo, poučujejo) od rojstva, v času šolanja in vse do vstopa na trg dela.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Januarja 2017 sta se Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj (kot prijavitelj), in Osnovna šola Dragotina Ketteja, Novo mesto (kot konzorcijski partner), prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z naslovom »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«.

Razpis je bil objavljen na spletni strani:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ okroznice/arhiv_ okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1489

Z javnim razpisom je bilo razpisanih 4.000.000,00 EUR za 10 strokovnih centrov na območju države, ki so bili z razpisom tudi natančneje opredeljeni. Za delovanje strokovnega centra v Notranjsko-Kraško regiji, JV Sloveniji in Spodnjeposavski regiji je odobrenih 356.000,00 EUR.

Namen javnega razpisa je bila vzpostavitev strokovnih centrov za celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Strokovni centri so v osnovi institucije, ki v okviru javne službe že izvajajo javno-veljavne programe za otroke oziroma mladostnike s posebnimi potrebami.

Strokovni centri predstavljajo središče visoko kompetentnih strokovnjakov, ki z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudijo podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami. Predstavljajo tudi povezovalne institucije med zdravstvom, socialo, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in družino.

Strokovni centri bodo omogočili in dopolnili oblike pomoči, ki so nujne in ključne za otrokov oziroma mladostnikov optimalen razvoj in socialno vključenost, kot so: celovita podpora vrtcem in šolam, izdelava individualiziranih programov, svetovanje in strokovna podpora strokovnim delavcem, razvoj in izposoja pripomočkov, učil in računalniške opreme ter osebno svetovanje in pomoč celotni družini, tako staršem kot otroku oziroma mladostniku s posebnimi potrebami.

Osrednjega pomena je torej delo z otrokom oziroma mladostnikom s posebnimi potrebami, ki tvega socialno izključenost zaradi svojih primanjkljajev, ovir oziroma motenj in zato potrebuje celostno obravnavo.

Osnovne naloge strokovnega centra so:

  • specialno-pedagoška diagnostika,
  • svetovanje in strokovna podpora,
  • izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov in opreme in
  • razvoj strokovnega dela.

Obvezna je tudi udeležba na zaključni konferenci in prispevek s predstavitvijo evalvacije in predlogi kadrovskih in materialnih sprememb ter informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih projekta in rezultatih.

Vzpostavitev nacionalne mreže strokovnih institucij, ki jo bodo sestavljali strokovni centri, je pilotni projekt. Ta naj bi opredelil potrebne kadrovske in materialne vire za izvajanje storitev strokovnega centra, ustrezne normative in potrebna sredstva za zagotavljanje podpore celostni obravnavi otrok oziroma mladostnikov s posebnimi potrebami.

9. marca 2017 sta Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj (kot prijavitelj), in Osnovna šola Dragotina Ketteja, Novo mesto (kot konzorcijski partner), dobili sklep, da je njuna prijavnica za projekt z nazivom »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« izbrana in sprejeta. Pri ocenitvi vloge je prijavljen projekt prejel največje možno število doseženih točk. 11. maja 2017 je bila podpisana pogodba z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

V skladu s prednostno osjo »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti« in specifičnim ciljem »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju« je »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« 1. aprila 2017 začel s svojimi aktivnostmi.

Strokovno delo na obeh šolah bo s projektom dodatno nadgrajeno. Otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami bo omogočena celostna obravnava, njihovim družinam pa strokovna podpora, ki jo potrebujejo.

Projekt bo trajal do 30. septembra 2020.

Dostopnost